overrendement

Ranglijst 2022

De ranglijst van OverRendement is een unieke en objectieve maatstaf voor de prestaties van de Nederlandse pensioenfondsen. De ranglijst wordt jaarlijks gepubliceerd.Abonnees hebben via de Pensioenfonds Monitor toegang tot de meest recente ranglijst, die ieder kwartaal wordt geactualiseerd. Ook hebben zij toegang tot de onderliggende gegevens en diepgaande inzichten waarmee ze zich een goed beeld kunnen vormen van de prestaties van hun fonds. 

Methodiek

De ranking van OverRendement is een objectieve weergave van de rendement-risico verhouding van de Nederlandse pensioenfondsen.


De totale score is een gewogen gemiddelde van de rendement-risico verhouding van het pensioenfonds over een 5, 10 en 15-jaars periode. De 3 perioden worden gelijk gewogen meegenomen. Effectief betekent dit dat de recente rendementen zwaarder meetellen omdat de rendementen van de afgelopen 5 jaren in alle perioden meegenomen worden. Zo ontstaat meer focus op de recente rendementen, zonder de lange termijn rendementen uit het oog te verliezen.


Voor de bepaling van de rendementen wordt uitgegaan van de gegevens uit de jaarverslagen van alle pensioenfondsen. Het rendement van het pensioenfonds is gebaseerd op het netto beleggingsresultaat (dus na aftrek van kosten voor het beheer van het vermogen) plus eventuele resultaten op de herverzekering van pensioenverplichtingen. Het rendement van de verplichtingen is gebaseerd op de jaarlijkse rentetoevoeging plus het resultaat op de ontwikkeling van de rente op basis van de DNB rentetermijnstructuur. Voor de bepaling van het relatieve rendement wordt het rendement van het pensioenfonds gedeeld door het rendement van de verplichtingen.


De rendement-risico verhouding wordt bepaald door het gemiddelde relatieve rendement te delen door de standaarddeviatie van de relatieve rendementen. Deze score wordt genormaliseerd tot een percentiel score zodat een ranking van 0 tot 100 ontstaat.


Single-client kringen van een APF zijn voor zover mogelijk gekoppeld aan de historie van het voormalige zelfstandige pensioenfonds. Gefuseerde fondsen worden voor zover mogelijk meegenomen op basis van de gecombineerde historie van de fusiepartijen.

Tussen haakjes staat de positie van het fonds in de ranglijst 2021. Daarbij geeft “(-)” aan dat het fonds nieuw is in de lijst, veelal vanwege benodigde informatie die sinds publicatie van de vorige lijst beschikbaar is gekomen.

Disclaimer: De ranglijst is een product van OverRendement en mag niet zonder  toestemming van de auteurs worden hergebruikt. De ranglijst is met de grootste zorg samengesteld. Voor vragen kunt u contact opnemen via info@overrendement.nl