Meer informatie

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 OverRendement B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OverRendement B.V., geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 87473852.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.

1.3 Overeenkomst: de tussen OverRendement B.V. en Opdrachtgever gesloten overeenkomst inzake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst tussen OverRendement B.V. en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk door partijen is afgeweken.

2.2 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst geheel of ten dele wordt vernietigd en/of nietig wordt verklaard en/of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dat geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Overeenkomst.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van OverRendement B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte en/of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.

3.2 Offertes en/of aanbiedingen van OverRendement B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt.

3.3 OverRendement B.V. kan niet aan een offerte en/of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte en/of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Een samengestelde offerte en/of aanbieding verplicht OverRendement B.V. niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte en/of aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

3.5 De in offertes en/of aanbiedingen gehanteerde prijzen en afspraken gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een aanbod c.q. Overeenkomst van OverRendement B.V. heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan OverRendement B.V. te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het aanbod per e-mail.

4.2 OverRendement B.V. is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4.3 Elke Overeenkomst die met OverRendement B.V. wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan OverRendement B.V. wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met OverRendement B.V.is verbonden.

4.4 Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

4.5 Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.

4.6 Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5. Duur en beëindiging

5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst met zich meebrengt dat zij voor bepaalde tijd is aangegaan.

5.2 Zowel Opdrachtgever als OverRendement B.V. kunnen de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

5.3 De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien OverRendement B.V. ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd.

5.4 Zowel Opdrachtgever als OverRendement B.V. kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der Partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is OverRendement B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

5.5 Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de Overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid de geschilbeslechting en rechtskeuzebepaling.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Alle genoemde prijzen in de Overeenkomst, offerte of andere vorm gedane aanbieding zijn in euro’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

6.2 Indien OverRendement B.V. met Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is OverRendement B.V. gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van kostprijsbepalende factoren zoals de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomt redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6.3 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de Overeenkomst meer bedraagt dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te annuleren, mits dit binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de aangepaste prijs schriftelijk geschiedt, tenzij OverRendement B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op OverRendement B.V. rustende verplichting ingevolge de wet dan wel indien bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de Overeenkomst zal plaatsvinden.

6.4 Een annulering als vermeld in het vorige lid geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van enige schade. Ingeval Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert, is OverRendement B.V. gerechtigd haar al gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Vertrouwelijke informatie

7.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zal voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens of inlichtingen steeds tijdig verschaffen.

8.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van een juiste toepassing in zijn/haar organisatie van de programmatuur en van de door OverRendement B.V. te verlenen diensten.

8.3 Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling of gebruik van dergelijke apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens en zal OverRendement B.V. vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruiken inbreuk maakt op enig recht van derden.

8.4 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van OverRendement B.V. staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft OverRendement B.V. het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft OverRendement B.V. het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van OverRendement B.V. in rekening te brengen.

8.5 Opdrachtgever is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de software van OverRendement B.V. te beschermen, en de op de software rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

8.6 Indien Opdrachtgever niet terstond, doch uiterlijk binnen 8 (acht) dagen, nadat hij/zij een gebrek in de prestatie van OverRendement B.V. heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk reclameert bij OverRendement B.V., kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op dit gebrek en vervalt iedere aanspraak dienaangaande.

8.7 Indien Opdrachtgever fouten in de programmatuur constateert, dient zij dit onverwijld te melden aan OverRendement B.V.. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden gereproduceerd. Indien Opdrachtgever de fout(en) niet onverwijld aan OverRendement B.V. meldt, vervalt iedere aanspraak dienaangaande.

8.8 Annulering door Opdrachtgever van een geplande training c.q. gesprek dient schriftelijk te geschieden. Een geplande training c.q. gesprek kan tot 4 werkdagen van tevoren kosteloos worden afgezegd. Bij niet of te laat afzeggen wordt de helft van de overeengekomen prijs vermeerderd met de gemaakte (on)kosten bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum op een door OverRendement B.V. aan te geven wijze in euro´s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.2 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan OverRendement B.V. nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan OverRendement B.V. de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.

9.3 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling is hij/zij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever de rente van 1,5% per maand verschuldigd. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.4 Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is Opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00 exclusief btw, tenzij de wet anders bepaalt.

9.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Onder kosten wordt in ieder geval verstaan de buitengerechtelijke kosten zoals vermeld in het vorige lid.

9.6 Op- of aanmerkingen c.q. bezwaren betreffende de hoogte van de factuur moeten binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum schriftelijk zijn ingediend bij OverRendement B.V.. Na die termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclames voor Opdrachtgever.

9.7 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van door haar/hem aan OverRendement B.V. verschuldigde bedragen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door OverRendement B.V. geleverde zaken blijven eigendom van OverRendement B.V. totdat alle bedragen, die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens Overeenkomst geleverde of te leveren zaken, verrichte of te verrichten werkzaamheden en verleende of te verlenen diensten, alsmede alle bijkomende kosten zoals vermeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden, volledig aan OverRendement B.V. zijn voldaan.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De intellectuele eigendomsrechten op de Pensioenfondsmonitor van OverRendement B.V.  alsmede de door OverRendement B.V. vervaardigde materialen en documenten blijven berusten bij OverRendement B.V.

11.2 Opdrachtgever zal slechts die (gebruiks)rechten verwerven die nadrukkelijk in deze voorwaarden zijn vermeld. Partijen kunnen uitsluitend schriftelijk anders overeenkomen.

11.3 Opdrachtgever wordt houder van de hiervoor bedoelde documenten of materialen en dient deze alsmede eventueel gemaakte kopieën op eerste aangeven van OverRendement B.V. af te geven.

11.4 OverRendement B.V. is gerechtigd op al het geleverde, haar merk(en), handelsna(a)m(en), aanduidingen van vertrouwelijkheid, identificatienummers en dergelijke aan te brengen. Opdrachtgever zal deze aanduidingen niet (doen) wijzigen, verwijderen of blokkeren.

11.5 Indien de overeenkomst met opdrachtgever het gebruiksrecht van de OverRendement Pensioenfondsmonitor inhoudt, geldt dat opdrachtgever een niet-exclusief en niet- overdraagbaar gebruiksrecht verkrijgt om de OverRendement Pensioenfondsmonitor te gebruiken binnen zijn onderneming, onder welke uitsluitend de met OverRendement B.V. contracterende rechtspersoon wordt verstaan, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen, één en ander in overeenstemming met de door OverRendement B.V. eventuele gestelde nadere licentievoorwaarden zoals maar niet beperkt tot de door OverRendement B.V. gehanteerde abonnementsvormen met betrekking tot de OverRendement Pensioenfondsmonitor.

11.6 Opdrachtgever vrijwaart OverRendement B.V. voor aanspraken van derden en/of schade die voortvloeit uit Opdrachtgever’s handelen in strijd met dergelijke toepasselijke (licentie)voorwaarden.

11.7 Levering van de OverRendement Pensioenfondsmonitor aan opdrachtgever geschiedt door deze online toegankelijk te maken. De software zal zijn geacht te zijn geaccepteerd na levering.

11.8 Opdrachtgever verkrijgt zijn (gebruiks)recht uitsluitend onder opschortende voorwaarde van nakoming van zijn verbintenissen. Indien partijen overeenkomen dat opdrachtgever het geleverde kan gebruiken voordat hij al zijn verbintenissen is nagekomen, is de toestemming tot dat eerdere gebruik onder de ontbindende voorwaarde van het niet tijdig en/of niet volledig nakomen door opdrachtgever van zijn verbintenissen. Wordt de ontbindende voorwaarde vervult, dan zal opdrachtgever onverwijld het gebruik staken en eventuele materialen terugleveren, onverminderd de overige rechten van leverancier uit de wet en deze voorwaarden.

11.9 Het is opdrachtgever niet toegestaan de OverRendement Pensioenfondsmonitor en de documentatie te wijzigen of aan te passen;

11.10 Het is opdrachtgever niet toegestaan de broncode van de OverRendement Pensioenfondsmonitor door middel van reverse engineering te reconstrueren. Indien opdrachtgever informatie nodig heeft om interoperabiliteit te bewerkstelligen van de OverRendement Pensioenfondsmonitor met computerprogrammatuur van hemzelf of derden, zal opdrachtgever leverancier schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om de benodigde informatie. Leverancier zal opdrachtgever alsdan binnen redelijke termijn mededelen of opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt;

11.11 OverRendement B.V. verplicht zich gedurende de duur van de overeenkomst de OverRendement Pensioenfondsmonitor te onderhouden. Het onderhoud geeft recht op:

a) het verhelpen van onvolkomenheden in de OverRendement Pensioenfondsmonitor;

b) telefonische gebruikersondersteuning;

c) deelname aan gebruikersbijeenkomsten;

d) het verzorgen van updates van gegevens;

11.12 OverRendement B.V. garandeert niet dat alle gebreken in de OverRendement Pensioenfondsmonitor kunnen worden verholpen noch dat het geleverde zonder fouten is.

11.13 OverRendement B.V. verstrekt geen onderhoud indien:

a) de gebreken in de OverRendement Pensioenfondsmonitor voortkomen uit het niet voldoen van de omgeving aan de vereiste specificaties waarin de OverRendement Pensioenfondsmonitor wordt gebruikt;

b) opdrachtgever of derden wijzingen aanbrengen in de OverRendement Pensioenfondsmonitor zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van OverRendement B.V.;

c) gebreken voortkomend uit onoordeelkundig, onbevoegd of onjuist gebruik door opdrachtgever of derden;

d) geconstateerde gebreken niet met bekwame spoed aan OverRendement B.V. zijn gemeld;

e) het door OverRendement B.V. geleverde wordt gebruikt in combinatie met niet door OverRendement B.V. goedgekeurde hardware en software;

f) opdrachtgever niet werkt met de meest recente versies van systeemsoftware en de laatste dan wel de door OverRendement B.V. opgegeven versie van standaardsoftware.

Artikel 12. Ontbinding / opschorting

12.1 OverRendement B.V. is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel OverRendement B.V. goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten;

b) Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

c) er sprake is van liquidatie van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend, Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, Opdrachtgever de vrije beschikking over zijn/haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, dan wel indien er ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd en dit beslag niet binnen drie maanden is opgeheven.

12.2 OverRendement B.V. is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van OverRendement B.V. kan worden gevergd.

12.3 Indien OverRendement B.V. overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.4 Bedragen die OverRendement B.V. voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12.5 Indien de ontbinding dan wel opschorting aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane direct en indirecte schade en kosten aan OverRendement B.V. te vergoeden.

Artikel 13. Overmacht

13.1 Indien OverRendement B.V. haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat OverRendement B.V. alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

13.2 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van OverRendement B.V. niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat ook maar enig recht van Opdrachtgever bestaat op schadevergoeding. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 OverRendement B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat OverRendement B.V. is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.2 Indien OverRendement B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van OverRendement B.V. beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die OverRendement B.V. voor de door haar geleverde of verleende heeft of zou hebben ontvangen.

14.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OverRendement B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan OverRendement B.V. toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.4 OverRendement B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OverRendement B.V. of zijn/haar leidinggevenden.

Artikel 15. Vrijwaring derden

15.1 Opdrachtgever vrijwaart OverRendement B.V. voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan OverRendement B.V. toerekenbaar is, daaronder mede begrepen:

a) Aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van OverRendement B.V. die ter beschikking zijn gesteld van Opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

b) Aanspraken van derden, werknemers van OverRendement B.V. daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;

c) Aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door OverRendement B.V. geleverde producten of diensten die door Opdrachtgever werden gebruikt gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

15.2 Opdrachtgever is gehouden om OverRendement B.V. zowel in als buiten rechte bij te staan indien OverRendement B.V. wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem/haar  in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is OverRendement B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OverRendement B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

AANVULLENDE BEPALINGEN

De hierna volgende aanvullende bepalingen gelden naast de hiervoor vermelde algemene bepalingen.

Artikel 16. Dienstverlening

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien OverRendement B.V. diensten verleent, zoals bijvoorbeeld advisering en consultancy diensten.

16.1 OverRendement B.V. kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal OverRendement B.V. de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.

16.2 Opdrachtgever is op eerste verzoek van OverRendement B.V. verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien OverRendement B.V. wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door OverRendement B.V. gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

16.3 De door OverRendement B.V. verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.

16.4 De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van OverRendement B.V. kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

16.5 Opdrachtgever zal OverRendement B.V. schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.